தேசிய தொழில் பழகுநர் பயிற்சி திட்டம் (தே.தொ.ப.ப.தி.)

தொழில் பழகுநர் பயிற்சி வாரியம்

மனிதவள மேம்பாட்டு அமைச்சகம், இந்திய அரசு

Look Back

NATS

The National Apprenticeship Training Scheme (NATS) is implemented as a one year programme to provide apprenticeship training to the technically qualified fresh Engineering Graduates/Technician apprentices under the provisions of the Apprentices Act, 1961 amended in 1973 that helps them gain practical knowledge and skills required in their respective field of work. The Apprentices are imparted training by the Establishments at their place of work through trained managers and well designed training curriculum.

http://www.mhrdnats.gov.in

Cognizant

Built a unified digital platform to standardize, integrate key processes such as enrolment, placement, contract management, recording quarterly progress, stipend reimbursement, grievance redressal and reports management across India.

https://www.cognizant.com

   For look back FY 2017-18 in detail click here

National Apprenticeship Training Scheme (NATS) portal provides a platform for various stakeholders like Students, Establishments and Institutions to leverage the Apprenticeship training programme.

உள்ளடக்க செய்முறைப் பயிற்சிக்காக அனுபவப் பயிற்சி / வாரியம் வாரியங்கள் மூலம் வழங்கப்படும்

Copyright © 2019 NATS. All Rights Reserved.